Hlavní menu

Slovníček pojmů

abc  |  d  |  e  |  f  |  gh  |  i  |  j  |  kl  |  mnoprst  |  u  |  v  |  z

akceptace

uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika

akceptace karet

proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, ..)

akcie

majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurozhodovat o firmě na valné hromadě. Ziskem z akcie je dividenda

akontace

první splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.

alokace

rozmístění, přidělení, rozdělení

anuita

platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok

anuitní splátka

měsíční splátka úvěru, která se skládá ze splátky jistiny a úroků; je hrazena po ukončení období čerpání úvěru a její výše se po dobu fixace úrokové sazby nemění

asistenční služba

služba zajišťující komplexní pomoc klientům v nouzi při okradení, úrazu apod., mezi poskytované služby například patří obstarání právních služeb, zabezpečení zvláštní zdravotní péče či zajištění opravy motorového vozidla. Asistenční služby obvykle bývají součástí cestovního pojištění a povinného ručení

ATM (bankomat)

bankomat (Automatic teller machine) - lze jím vybírat hotovost pomocí platební karty

aval

směnečné rukojemství. Doložkou "per aval" (tj.rukojmí) a svým podpisem na směnce se podepsaný subjekt stává závazným za směnečného dlužníka. Směnečný ručitel je zavázán jako ten, za koho se zaručil

ážio

obecně pojem ážio označuje rozdíl vzniklý mezi stanovenou hodnotou a na trhu dosaženou cenou při emisi cenných papírů, především akcií.

banka

je právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci)

bankomat

přístroj určený k vybírání hotovosti z účtu prostřednictvím platebních karet

benchmark

index vybraný podle zaměření fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu (též srovnávací etalon)

bezhotovostní převod

jedná se o platební příkaz (více platebních příkazů) podaný za účelem poskytnutí peněz k dispozici příjemci

bezúhonná osoba

fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo pro úmyslný trestný čin nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena (pro účely zákona o pojišťovnictví)

blanko (bianko) směnka

směnka, která není ve všech náležitostech vyplněna. Majitel směnky má možnost je doplnit

blokace platební karty

jednorázový úkon, kterým se zamezí použití platební karty s magnetickým proužkem v bankomatech a v platebních terminálech obchodníků.

blue chips

nejkvalitnější akciové tituly

bonita

klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr

bonus

je tzv. poskytnutí výhody pojištěnci, jež má nižší než obvyklé riziko splácení

broker

člen organizované burzy cenných papírů, který za provizi pomáhá jednatelům

budoucí kupní smlouva

smlouva, ve které se prodávající a kupující zavazují uzavřít za určitých podmínek smlouvu kupní. Pokud je budoucí kupní smlouva podepsána, lze vynutit následné uzavření kupní smlouvy i soudně

budova (pro účely katastrálního zákona)

nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí

budova (pro účely zákona o vlastnictví bytů)

trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

byt (pro účely zákona o vlastnictví bytů)

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení

Cash Advance

výplata hotovosti na přepážce banky nebo směnárny po předložení karty

cash flow

v českém překladu "peněžní tok" 1. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku (číslo, ukazatel); 2. přehled o peněžních tocích (výkaz)

cenný papír

listina, nebo ji nahrazující zápis v zákonem stanovené evidenci (SCP ap.), pokud je tato listina za cenný papír prohlášena zákonem o cenných papírech nebo jiným zákonem.

cestovní šeky

cestovní šeky jsou jednou z nejstarších metod bezhotovostního placení na světě a dodnes patří k často používaným platebním prostředkům při cestách do zahraničí. Cestovní šeky nahrazují peněžní hotovost. Lze jimi přímo platit nebo je proměnit zpět na hotovost

cílová částka

smlouva o stavebním spoření se uzavírá na cílovou částku, která vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Cílovou částku si účastník stanoví sám podle svých cílů a možností. Cílová částka zahrnuje uspořenou částku, státní podporu a úvěr. Uspořená částka se rovná součtu přijatých vkladů, úroků z nich a úroků z připsaných záloh státní podpory. Faktory ovlivňující volbu cílové částky: výše částky potřebné na realizaci bytového záměru výše částky, kterou chce resp. může účastník měsíčně spořit zájem o poskytnutí úvěru nebo pouze zájem výhodně spořit

citlivý osobní údaj

osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů

clearing

forma platebního styku, při níž banky (nebo jiné clearingové instituce) provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků (vzniklých z vlastních operací a operací klientů)

časová hodnota

nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tj. cena věci bezprostředně před pojistnou událostí

čekací doba

doba, po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění

čerpání úvěru

použití peněžních prostředků z úvěru ke sjednanému účelu po splnění podmínek úvěrové smlouvy na základě žádosti klienta; úvěr může být čerpán jednorázově (např. koupě) nebo postupně (např. výstavba)

čistá inflace

přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný o vliv nepřímých daní, případně rušení dotací

čistá úroková sazba

nominální úroková sazba (obvykle uváděná), od níž je odečtena daň z příjmu (aktuálně ve výši 15 %)

čisté obchodní jmění (ČOJ)

souhrnný objem peněžních prostředků vložených do fondu

ČOJ na podílový list (ČOJ/PL)

čisté obchodní jmění - tržní hodnota majetku fondu na jeden podílový list

daň

platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost)

darovací smlouva

darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá

dealer

osoba, která zprostředkovává obchodování s finančními aktivy

debet

pohledávka, dluh

debetní platební karta

debetní karta, lze jí čerpat až do zůstatku na běžném účtu

dědic

osoba, která podle zákona nastupuje na místo zemřelého

deficit

schodek - převaha výdajů nad příjmy

deflace

pokles všeobecné cenové hladiny (zvyšování kupní síly peněz).

denní odškodné

tento termín se obvykle používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu hospitalizace. V pojištění pro případ hospitalizace a/nebo chirurgického zákroku nebo v pojištění Lékařské konzultace či Speciální hospitalizace jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den hospitalizace podle pojistných podmínek. Nárok na toto plnění však vzniká, jen pokud celková doba hospitalizace je delší než minimální doba hospitalizace stanovená v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě

depozitář

ze zákona banka s platnou licencí, která vede účet fondu a vykonává kontrolu hospodaření fondu

depozitní certifikát

listinný cenný papír, který umožňuje zhodnocení volných finančních prostředků. Banka se vydáním depozitního certifikátu zavazuje splatit jeho držiteli k uvedému datu hodnotu certifikátu společně s úroky

depozitní směnka

cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se Banka zavazuje vyplatit Klientovi k určitému datu určitou částku

depreciace

znehodnocení měny bez oficiálního zásahu státních orgánů, způsobené vývojem mezi nabídkou a poptávkou

devalvace

oficiální snížení hodnoty měny vůči ostatním měnám

devinkulace

uvolnění vinkulace, zrušení vinkulace, uvolnění dispozičního práva

deviza

zahraniční měna v bezhotovostní formě

devizový kurz

cena, za kterou se prodávají a kupují devizy (zahraniční měny v bezhotovostní formě)

diskont

1. sleva, srážka; 2. srážka z nominální hodnoty pohledávky splatné před dobou její splatnosti

diverzifikace

rozrůzňování, zvyšování rozmanitosti

dividenda

podíl na zisku akciové společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení

dluhopis (obligace)

dlouhodobý dluhový cenný papír. Na základě něj bude držiteli vyplacena v určené době hodnota dluhopisu (obligace) a většinou úrok

dluhová služba

vyjadřuje poměr všech splátek klienta vůči jeho celkovým příjmům (např. čistý příjem činí 20.000,-- Kč; splátky úvěrů jsou 5.000,-- Kč; dluhová služba je 25 %)

dlužník

ten, kdo si půjčuje (od věřitele). V pojištění je v pozici dlužníka pojistník, který je povinen podle pojistné smlouvy platit pojistné

doba hospitalizace

pobyt v nemocnici nejméně na jeden den (jeden den znamená dobu 24 hodin nebo přes jednu noc)

dohoda o pracovní činnosti

dohoda o pracech konaných mimo pracovní poměr, kterou může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 100 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby; do tohoto rozsahu se nezapočítává doba případné pracovní pohotovosti, za kterou zaměstnanci nepřísluší odměna, a pracovní pohotovost doma. Vláda může stanovit nařízením, ve kterých výjimečných případech lze na základě dohody o pracovní činnosti vykonávat práci nad rozsah pracovní doby uvedený v předchozí větě

dohoda o provedení práce

dohoda o pracech konaných mimo pracovní poměr, kterou může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce; vláda může stanovit nařízením, v kterých výjimečných případech se do předpokládaného rozsahu práce tato doba nezapočítává

domicil

v případě směnky se domicilem rozumí umístění platebního místa u třetí osoby

dražba

veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání

dražba dobrovolná

dražba prováděná na návrh vlastníka

dražba nedobrovolná

dražba prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem

dražebník

osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění; jde-li o majetek pzemních samosprávních celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy

družstevní záložna

družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách

elektronická peněženka

jedná se o víceúčelovou předplacenou kartu, kterou lze dobíjet a je určena k použití místo bankovek a mincí k placení menších částek

elektronické (přímé) bankovnictví

forma komunikace s bankou a bankovním účtem, při níž klient nemusí osobně navštívit pobočku banky a veškerá komunikace se odehrává pomocí moderních komunikačních kanálů - internet, mobilní telefon atd.

elektronické bezhotovostní převody

převody, při nichž není za potřebí papírových dokladů, ostatní převody jsou označovány jako papírové

elektronické peníze

fungují jako předplacený platební nástroj jejich držitele. Jsou používány k úhradě závazků vůči osobám s výjimkou vydavatele elektronických peněz bez nutnosti zapojení bankovních účtů

elektronické platební karty

mají na svém rubu magnetický proužek, který nese informace o kartě (její číslo a PIN). Těmito kartami lze vybírat v bankomatech a platit u obchodníků s on-line terminálem

elektronický podpis (osoby ve vztahu k datové zprávě)

údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané

embosovaná platební karta

platební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Lze ji použít v tzv. imprinterech, tedy obchodních terminálech, kterým se říká "žehlička"

Eurocard/MasterCard (EC/MC - platební karta)

embosovaná platební karta společnosti Europay/Mastercard, použitelná v bankomatech a všech obchodech označených logem EC/MC. Může být domácí i mezinárodní. Karta pro středně bonitní klientelu

eurošeky

eurošek (eurocheque) je produktem mezinárodní bankovní asociace EUROPAY Int., která provozuje tento systém v Evropě a Středomoří již několik desítek let. Eurošek je modifikovanou formou soukromého šeku. Jeho součástí je záruční karta, která potvrzuje bonitu šeku a zaručuje jeho proplacení

exekutor

fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem

faktoring

podnikání, při kterém faktor (faktoringová společnost) odkupuje pohledávky před lhůtou jejich splatnosti (zaplatí za ně cenu sníženou o odměnu za tuto činnost), provádí jejich inkaso a nese riziko jejich nezaplacení

fixace úrokové sazby

fixace úrokové sazby je období, po které platí sjednaná úroková sazba mezi bankou a klientem (např. 1, 3, 5 let). Jednostranně není smluvní strana oprávněna úrokovou sazbu změnit

fixní smlouva

smlouva, kde je přesně stanovena doba plnění a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem

fond kolektivního investování

investiční fond nebo podílový fond

franchising

1. původně osvobození od státních daní nebo cel (z Francie); 2. později označení pro privilegium provozovat činnost, jejíž monopol do té doby náležel státu; 3. nyní způsob podnikání, kdy franchisor poskytuje franchisantovi podrobně popsaný obchodní model spočívající obvykle v licenci k ochranným známkám, patentům, užitným a průmyslovým vzorům, know-how (jednotném marketingovém vystupování, jednotných výrobních postupech, chování zaměstnanců, atp.)

fyzická osoba

fyzická osoba je osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR. Může se jednat i o cizího státního příslušníka s trvalým pobytem v ČR a přiděleným rodným číslem. Za nezletilou/nesvéprávnou osobu jedná její zákonný zástupce, tj. rodič nebo soudem určená osoba

generální klauzule

zákonné ustanovení obecně popisující určitou právní zásadu, pro konkrétní aplikaci obvykle vyžaduje další upřesnění

generální plná moc

generální plná moc je určena ke všem úkonům za zmocnitele ve stejném rozsahu, jako je může činit sám zmocnitel (tzn. ke všem úkonům, na rozdíl od plné moci, kterou je konkrétně vymezeno zastupování)

geometrický plán

návrh změny záznamů v katastr nemovitostí vyjádřený graficky s vyčíslením výměr pozemků po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů; geometrický plán musí být po vyhotovení potvrzen na katastrálním úřadě (je určený pro údržování katastru nemovitostí v aktuálním stavu).

GSM banking

GSM banking je nová bankovní služba, která umožňuje ovládat běžný účet prostřednictvím mobilního telefonu GSM

hodnotící číslo (parametr ohodnocení)

bodové ohodnocení způsobu spoření jednotlivých účastníků. Výpočet hodnotící číslo se u každé spořitelny poněkud liší, ale v principu je závislé na výši vkladu, době spoření a variantě spoření. Čím dříve a čím větší částku spořitelně svěříte, tím bude hodnotící číslo vyšší

hologram

laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání

home banking

home banking je služba, která umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím sítě internet nebo telefonu. Ke komunikaci potřebujete vhodný počítač připojený na internet s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví, kde stačí mít pouze přístup k internetu)

hrubá marže

rozdíl mezi tržbami a náklady prodaného zboží, resp. tržbami za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků

hypoteční kodex

dobrovolný kodex chování banky pro poskytování informací o úvěrech na bydlení

hypoteční poradce

zaměstnanec banky, který poskytuje specializované poradenství v oblasti hypotečních úvěrů

hypoteční úvěr

hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR, může být poskytnut jako účelový nebo neúčelový

hypoteční zástavní listy

dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos ("závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek ("řádné krytí") a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona ("náhradní krytí")

charge card

platební karta, u níž není stanovený limit měsíčních výdajů. Tyto výdaje je však nutné na konci měsíce zaplatit

IBAN

jeho povolená maximální délka je 32 znaků a je to mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Skládá se ze 2 znaků ISO kódu země, 2 znaků kontrolního dvoučíslí a vlastního čísla účtu, který je odvozen od stávajícího čísla účtu

Identifikační kód banky (BIC)

slouží k identifikaci finančních institucí s cílem usnadnit zpracování telekomunikačních zpráv ve finančním prostředí

imprinter

odborné označení pro obchodní platební terminály, lidový název zní "žehlička"

Indexace

indexace slouží k ochraně pojistného krytí před inflací. Této ochrany je dosaženo roční indexací pojistného a pojistného plnění pro případ smrti u základního životního pojištění. K navýšení pojistné ochrany dochází bez dodatečného zkoumání pojistných rizik. Pokud klient dva roky po sobě neuhradí indexované pojistné, zaniká právo na indexaci. O indexaci může znovu zažádat, v tom případě ale budou prozkoumána jeho zdravotní rizika

inflace

míra růstu všeobecné cenové hladiny

internetové bankovnictví

při používání internetového bankovnictví komunikuje klient s bankou prostřednictvím celosvětové sítě Internet

investice

jednorázově, nebo v relativně krátké době vynaložené zdroje, které budou přinášet užitek (obvykle peněžní příjmy) během delšího budoucího období

investiční společnost

profesionální správce podílových listů

investiční životní pojištění

forma životního pojištění s garantovaným zhodnocením ze strany pojišťovny, která umožňuje klientovi rozhodovat o způsobu investování jeho finančních prostředků. Kryje zejména riziko smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta

jistina

jistina je výše poskytnutého meziúvěru/úvěru, ze kterého dlužník splácí ručiteli úroky

kapitálové trhy

součást finančních trhů, na nichž se obchoduje s finančními aktivy s dobou splatnosti delší než jeden rok

kapitálové životní pojištění

forma životního pojištění s garantovaným zhodnocením ze strany pojišťovny. Kryje riziko smrti, případně další rizika dle volby pojštěného

katastrální mapa

podrobná polohopisná mapa velkého měřítka zobrazující nemovitosti, udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu

katastrální úřad

státní orgán, který mimo jiné vede evidenci nemovitostí na území ČR

kontokorent

možnost přečerpání účtu do výše Debetního zůstatku povoleného Bankou ve smlouvě s Klientem, tedy účet, na kterém Klient může čerpat do mínusu v rámci předem dohodnutého úvěrového limitu

kótovaný cenný papír

cenný papír, se kterým se obchoduje na organizované burze cenných papírů

kreditní karta

úvěrová platební karta, funguje tak, že klient má stanoven úvěrový limit, do kterého může čerpat. Poskytnutý úvěr je revolvingový, splacení úvěru se děje zpravidla jednou měsíčně

kupní smlouva

kupní smlouva je dvoustranný právní úkon, shodný projev vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně povinnost předmět převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu

kurz nabídky

cena, za kterou si tvůrce trhu přeje prodat určité množství konkrétních cenných papírů (též prodejní cena)

kurz poptávky

cena, za kterou je ochoten tvůrce trhu koupit určité množství určitých cenných papírů (též nákupní cena)

kurzové rozpětí

rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou cenných papírů

leasingová marže

rozdíl mezi leasingovou cenou a cenou pořizovací

leasingový koeficient

leasingový koeficient = výdaje na leasing / pořizovací cena předmětu; udává, kolikrát více zaplatí nájemce za předmět více, než kdyby si ho koupil přímo

lichva

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede

limit platební karty

určuje maximální částku, kterou je možné za určité časové období (den, týden) utratit pomocí platební karty

list vlastnictví

list vlastnictví (běžně používána zkratka LV) je výpis z katastru nemovitostí, tj. veřejná listina, do které se zapisují údaje o nemovitostech. Za vyhotovení se platí poplatek

Maestro (platební karta)

elektronická platební karta společnosti Europay/Mastercard, použitelná v bankomatech a on-line terminálech. Může být domácí i mezinárodní. Dnes se vydává automaticky k běžným účtům

makléř

osoba, která zprostředkovává pro investory nákup a prodej cenných papírů

malus

způsob sankce pojištěnce s výrazně vyšším než obvyklým rizikem formou příplatku k pojistnému

matematické rezervy

matematické rezervy jsou tvořeny prostředky z přijatého pojistného, které jsou dále investovány na finančním trhu. Smyslem rezervy je, aby pojišťovna měla připraveny finance na výplatu pojistného plnění. Pro výpočet rezerv se používají metody, které jsou výsledkem pojistně-matematických postupů a výpočtů a musí být schváleny příslušným dozorčím orgánem. Do vzorců výpočtu matematických rezerv vstupují: věk pojištěného při uzavření pojištění, pohlaví pojištěného, délka trvání pojištění a pojistná částka. Růst rezerv není lineární, ale postupně se zrychluje v důsledku zhodnocování stále větší hodnoty rezervy. Na konci pojistné doby dosáhne rezerva celé pojistné částky

mimořádná splátka

splátka, kterou lze částečně nebo zcela splatit hypoteční úvěr mimo pravidelné měsíční anuitní splátky

nahodilá skutečnost (pojistná smlouva)

skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku

následná smlouva

smlouva o stavebním spořeni, kterou účastník stavebního spoření uzavře se stejnou stavební spořitelnou, s níž předchozí smlouvu o stavebním spořením ukočil

naspořená částka

vklady + úroky z vkladů + úroky ze státní podpory mínus poplatky

návrh na vklad

návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy (fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby) o vklad příslušného práva k nemovitosti. Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitostem. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení a to v den doručení návrhu nebo dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu

návrh na vklad zástavního práva

návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vklad zástavního práva do katastru nemovitostí je podmínkou jeho vzniku

nemoc z povolání

nemoc uvedená v právních předpisech o sociálním zabezpečení (seznam nemocí z povolání), jestliže vznikla za podmínek tam uvedených

nemovitost

pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem

nepřijetí přidělení

vzniká, pokud se účastník nevyjádří k formuláři "Prohlášení k přidělení" ve stanoveném termínu 4 týdnů, nebo se nevyjádří vůbec. Znamená, že smlouva o stavebním spoření pokračuje a pokud účastník bude potřebovat úvěr, musí o něj spořitelnu s dostatečným časovým předstihem na formuláři "Prohlášení k přidělení" požádat

nezaplacená smlouva

smlouva, která je zavedená v počítači, ale není zcela zaplacena úhrada za uzavření smlouvy

notářský zápis o unání dluhu

notářským zápisem uznává klient svůj dluh vůči věřiteli - bance; součástí notářského zápisu je také svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, ve kterém klient svolí s tím, že v případě jeho prodlení s plněním závazku vůči bance, může banka přistoupit k podání návrhu na výkon rozhodnutí / exekuci

nová hodnota

pořizovací cena nové věci

objekt úvěru

nemovitost, která je financována hypotečním úvěrem (např. byt, rodinný dům)

obmyšlený

fyzická nebo právnická osoba, které v případě smrti pojištěné osoby vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlenou osobu může určit pojistník jménem nebo vztahem a může ji až do vzniku pojistné události změnit. Změna je však účinná až doručením pojistiteli. Není-li obmyšlená osoba určena nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem, který také stanoví bližší pravidla pro toto určení. Pravidlo pro dědění zde neplatí. Až do vzniku pojistné události nevznikají obmyšlené osobě z pojištění žádná práva

odbytné

částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění

odhad ceny nemovitosti

ocenění nemovitosti znalcem ze seznamu banky. Je podkladem pro stanovení zástavní hodnoty nemovitosti bankou

odkupné

všeobecné pojistné životního pojištění stanoví předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odkupného. Odkupné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti na zrušení životního pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odkupného pojištění zaniká

ohlášení stavby

ohlášení učiněné stavebníkem příslušnému stavebnímu úřadu, na základě kterého je stavebník po vyslovení souhlasu stavebního úřadu oprávněn zahájit realizaci stavby

ohlášení stavebnímu úřadu

postačí u drobných staveb a stavebních úprav, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby, nemění se způsob užívání a neohrožují se zájmy společnosti. Stavební ohlášení je třeba provést např. při výměně střechy, obvodového pláště (fasády), při výměně oken stejného rozměru apod. Bez stavebního ohlášení lze provádět např. výměnu vany, dlažby, umyvadla, WC, obkladu apod.

opatrovník

neboli kolizní opatrovník - u úvěrů naší spořitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého

oprávněná osoba

fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (nebo i za jiných okolností). Není-li oprávněná osoba určena, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění

orientační propočet

předběžná kalkulace úrokové sazby, měsíční splátky a bonity žadatele o úvěr vyhotovená na pobočce banky

osoba blízká

příbuzný v přímé řadě, sourozenec a manžel

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

otevřený podílový fond

podílový fond, který nemá omezen počet vydávaných podílových listů a jehož podílovými listy je spojeno právo na odkoupení podílového listu investiční společností na žádost jeho vlastníka

p.a. (způsob úročení)

"Per annum" neboli ročně.

parametr ohodnocení (hodnotící číslo)

bodové ohodnocení způsobu spoření jednotlivých účastníků. Výpočet hodnotící číslo se u každé spořitelny poněkud liší, ale v principu je závislé na výši vkladu, době spoření a variantě spoření. Čím dříve a čím větší částku spořitelně svěříte, tím bude hodnotící číslo vyšší

parcela (katastrální zákon)

pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem

peněžní trhy

finanční trhy, na kterých se obchoduje s finančními aktivy s dobou splatnosti kratší než jeden rok

phishing

snaha vylákat osobní nebo důvěrné informace například prostřednictvím náhodně rozesílaných e-mailů, které předstírají, že jejich autorem je důvěryhodná společnost. Jejich smyslem je přimět adresáta ke sdělení osobních nebo důvěrných informací, které mohou být následně zneužity. Vzniklo úpravou anglického výrazu fishing (rybaření) - vyslovuje se "fišing"; v češtině též jako "rhybaření"

phone banking

služba, která svým uživatelům nabízí možnost komunikovat s bankou prostřednictvím telefonu

PIN

Personal Identifical Number - bezpečnostní číselný kód používaný jako ochranný prvek pro komunikaci s bankou (nejčastěji u platebních karet, ale i při přímém a elektronickém bankovnictví)

platební (debetní) karta

držiteli umožňuje vybírat hotovost na přepážkách bank, z bankomatů, platit za zboží v obchodech, restauracích, v hotelích, na Internetu apod. Platební kartou můžete utrácet své peníze do výše zůstatku na vašem běžném účtu (či do výše kontokorentu). Tím se liší od karet kreditních, s kterými se nakupuje výhradně na úvěr.

plná moc

jednostranný právní úkon, kterým zastoupený (zmocnitel) dává třetím osobám na vědomí, že zvolený zástupce (zmocněnec) je oprávněn za něj jednat a v jakém rozsahu

plomba

plomba je označení poznámky na výpisu z katastru nemovitostí, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (např. při vkladu zástavního nebo vlastnického práva); na listu vlastnictví je změna označena jako "P"

poddlužník

banka, u které je vklad sloužící jako zástava pro stavební spořitelnu

podíl na zisku

pojistitel u životního pojištění poskytuje podíl na zisku. Podíl na zisku se počítá z investovaných odpovídajících rezerv pojistného životních pojištění, a to po odečtení technické úrokové míry pro daný typ pojištění a max. 2 % výdajů na investice

podílník

držitel podílového listu fondu

podílové spoluvlastnictví

podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné

podílový fond

fond vytvořený z peněžních prostředků shromážděných z prodeje podílových listů. Majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů. Podílový fond vytváří a obhospodařuje investiční společnost za účelem kolektivního investování.

podílový list

cenný papír prokazující podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosech z tohoto majetku, může být ve formě listinné nebo zaknihované

podpojištění

stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku např. pojistíme-li dům v ceně deset milionů na pouhý jeden milion

pojistitel

pojišťovna s platnou licencí od Ministerstva financí

pojistka

písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy

pojistná částka

v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění

pojistná doba

časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit

pojistná smlouva

právní dokument vytvořený písemnou formou. Úplnou pojistnou smlouvu tvoří: řádně vyplněný návrh na uzavření pojistné smlouvy, prohlášení učiněná pojistníkem a/nebo pojištěným, která jsou uvedena v návrhu na uzavření pojistné smlouvy, osvědčení, lékařské zprávy a jiné dokumenty podepsané pojistníkem a/nebo pojištěným a pojistitelem, jakékoli doplňující otázky pojistitele a odpovědi pojistníka a/nebo pojištěného na ně, pojistka, Všeobecné pojistné podmínky, v případě uzavření připojištění i příslušné Zvláštní pojistné podmínky připojištění přiložené k základnímu životnímu pojištění, jakékoli připojené dodatky a/nebo smluvní ujednání. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá soukromé pojištění

pojistná událost

nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její definici určují všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a/nebo smluvní ujednání

pojistné

úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné), nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník

pojistné plnění

peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako obnos v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami

pojistné riziko

přesně definované a vymezené riziko, které pojišťovna přebírá. Riziko, před kterým pojištění chrání pojištěné osoby

pojistník

ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné

pojistník (pojištěnec)

osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny

pojistný kmen

soubor uzavřených pojistných smluv; vztahují se k němu i práva a povinnosti, které z těchto pojistných smluv vyplývají a finanční prostředky ve výši technických rezerv přiměřených tomuto pojistnému kmenu

pojištění nemovitosti

každá nemovitost, která u hypotečního úvěru slouží jako zástava, musí být pojištěna proti živelným rizikům, a to na takovou částku, aby v případě pojistné události pojistné plnění z této pojistky postačilo na uvedení dané nemovitosti do původního stavu

pojištění vkladů

ze zákona jsou pojištěny neanonymní vklady u bank, a to až do částky odpovídající 50 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky

pojištěný

ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak

pojišťovací agent

zaměstnanec nebo smluvní partner pojišťovny, s nímž pojistník uzavírá smlouvu

pojišťovací makléř

smluvní partner pojistníka, který vyhledává vhodnou pojistku u libovolné pojišťovny

poškozený

osoba, která utrpěla škodu

potvrzení o příjmu

tiskopis banky, který žadatel prokazující příjmy ze zaměstnání předkládá zaměstnavateli k vyplnění

potvrzení o zaplacených úrocích

potvrzení vydává banka jednou ročně, vždy po uplynutí kalendářního roku pro účel přiznání dani z příjmů; potvrzení obsahuje sumu zaplacených úroků z hypotečního úvěru

předautorizace

žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce

předčasné splacení úvěru

splacení úvěru mimo sjednaný termín splátky

předkupní právo

věcné právo k nemovitosti vkládané do katastru nemovitostí ve prospěch oprávněné osoby; v případě prodeje musí být nemovitost nabídnuta ke koupi jako první této oprávněné osobě

připojištění

další druhy pojištění, která si lze sjednat vedle základního pojištění pro rizika, která základním pojištěním kryta nejsou. Připojištěním k základnímu životnímu pojištění je například pojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalé invalidity následkem úrazu, které tak pro případ smrti následkem úrazu zvyšuje pojistné plnění

přistoupení k závazku

přistupitel k závazku je účastníkem úvěrového případu od okamžiku podepsání Dohody o přistoupení k závazku. Stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a za splnění závazku ručí společně a nerozdílně. Přistupitel se podpisem smluvního dokumentu zavazuje, že za dlužníka uhradí závazek v plné výši, avšak dlužník není zproštěn povinnosti závazek splácet

příslušenství pohledávky

příslušenství pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, sankční úhrada za prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Příslušenství pohledávky není smluvní pokuta

rabat

předem sjednaná srážka (sleva) z ceny poskytovaná dodavatelem odběrateli (obvykle vyjádřená v procentech z ceny)

refinancování vlastních prostředků

možnost z hypotéky zpětně proplatit již zaplacené vlastní prostředky investované do nemovitosti

reklamace

uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb

rizikové životní pojištění

forma pojištění pro případ smrti, kdy pojistnou událostí je smrt pojištěného

rozestavěná buda

budova, která je v takovém stupni rozestavěnosti, že může být zapsána do katastru nemovitostí, ale které dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční

rozhodčí doložka

sjednává se dohodou smluvních stran s úmyslem, že veškeré spory ze smlouvy budou rozhodnuty v rozhodčím řízení

RPSN

roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové náklady úvěru - sazba, která v sobě zahrnuje veškeré povinné výdaje spojené s hypotékou, tzn. poplatky, úroky, pojištění nemovitosti, životní pojištění pokud je vyžadováno apod.

ručení

ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník

ručitel

ten, kdo poskytuje ručení (bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník)

smlouva o dílo

smlouva mezi dvěma stranami, kde se jedná například o zhotovení stavby domu na klíč. Ve smlouvě o dílo musí být uvedeno, kdo je dodavatelem, jaký rozsah prací se provede, musí být stanoven rozpočet (cena), vypracována projektová dokumentace, harmonogram prací, stanoveny termíny záloh

smluvní ujednání

pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující daný pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky i s povolenými odchylkami. Tyto odchylky často rozšiřují krytí původního pojistného rizika a v některých případech stanoví dodatečné výluky

soukromé pojištění

pojištění vzniklé na základě pojistné smlouvy

splatnost úvěru

termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě

společné jmění manželů

majetkové společenství označované též jako "SJM" vzniká uzavřením manželství; SJM tvoří majetek, který manželé nabyli a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství

spoludlužník

spoludlužník je ten subjekt, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splatit dluh společně a nerozdílně

spoluúčast

částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem

spoluvlastnictví

spoluvlastnictví je vlastnické právo několika osob k jedné věci. Spoluvlastnictví je podílové nebo bezpodílové

spotřebitelský úvěr

poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit

správní poplatek

poplatek účtovaný investiční společností za služby spojené se správou fondu

státní finanční podpora

příspěvek ke splátkám hypotečního úvěru, který je poskytován ze státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj

státní podpora

smlouvy uzavřené do 31.12.2003 Na státní podporu má nárok každý účastník, pokud je jím fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR. Státní podporu může tedy získat i cizí státní příslušník, pokud splňuje uvedené podmínky. Účastníkovi, který uzavřel více smluv, přísluší státní podpora jen na jednu z nich. Nárok vzniká vždy k 31. 12. kalendářního roku. Státní podpora se poskytuje ze státního rozpočtu ČR formou ročních záloh. Pokud účastník požádal o státní podporu do 31. 12. 2004, činí poskytovaná záloha státní podpory 25 % z ročně uspořené částky, max. 4.500 Kč za rok. Částka úspor přesahující 18.000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření. Pokud účastník požádal o státní podporu od 1. 1. 2005, činí poskytovaná záloha státní podpory 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, max. 3.000 Kč za rok. Při výpovědi smlouvy o stavebním spoření do 5 let ztrácí účastník nárok na vyplacení státní podpory. Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2004 Státní podporu může získat občan České republiky občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky Má-li účastník splňující výše uvedené podmínky uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout částku 3.000 Kč. Nárok vzniká vždy k 31. 12. kalendářního roku. Státní podpora se poskytuje ze státního rozpočtu ČR formou ročních záloh. Poskytovaná záloha státní podpory činí 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, max. 3.000 Kč za rok. Částka úspor přesahující 20.000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva obsahuje prohlášení, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory, a toto prohlášení nebude po dobu trvání smlouvy změněno. Při výpovědi smlouvy o stavebním spoření do 6 let ztrácí účastník nárok na vyplacení státní podpory.

statut fondu

základní dokument každého fondu, ve kterém jsou definovány cíle fondu, zásady hospodaření, výše poplatků a způsob využití výnosů

stavba (stavební zákon)

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

stavební povolení

stavební povolení (Stavební povolení je správním rozhodnutím vydaným ve stavebním řízení. Ve výroku stavebního povolení musí být stanoveny závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a musí zde být rozhodnuto o námitkách účastníků řízení. Stavební povolení má časově omezenou platnost (zpravidla 2 roky od nabytí právní moci). Platnost však nepozbývá tehdy, jestliže byla v této době stavba zahájena. Stavební povolení vydává příslušný stavební úřad např.na výstavbu rodinného domu, výměnu oken za okna jiného rozměru, změnu příček v objektu, přístavbu atd.)

stavební pozemek (stavební zákon)

pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem

stoplistace

jednorázový úkon, kterým se zruší platnost embosované (reliéfní) platební karty (nejčastěji v případě ztráty či odcizení karty). Stoplistaci provádí banka zpravidla na žádost klienta

SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje

škodná událost

skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události

tantiéma

podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku akciové společnosti

technická úroková míra (zákon o pojišťovnictví)

zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění

technické rezervy

daňově uznané volné peněžní prostředky určené k užití v budoucím účetním období. Smyslem je zamezit zkreslení hospodářského výsledku pojišťovny, náklady jsou rozloženy v čase

tendr

výzva k podání nejvýhodnější nabídky (smlouvy), veřejná obchodní soutěž

termín ohodnocení

termín, ve kterém spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Sleduje aktuální cílovou částku, variantu, zůstatek a součet zůstatků v uplynulých hodnotících obdobích. Termíny ohodnocení jsou zpravidla čtyři do roka: 31. březen, 30. červen, 30. září a 31. prosinec.

termín přidělení

termín, ve kterém spořitelna přiděluje cílové částky. Nastává nejdříve 4 až 6 měsíců po termínu ohodnocení, ve kterém klient splnil podmínky pro přidělení

termínovaný účet

účet, který slouží k ukládání peněz Klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou půjde o uložení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu

trvalé následky úrazu (trvalá invalidita)

tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví. Pojistnou událostí je trvalá invalidita pojištěného následkem úrazu, v jejímž důsledku došlo ke ztrátě končetiny či orgánu nebo k trvalé ztrátě funkce končetiny nebo orgánu. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

tržní cena nemovitosti

rozumí se cena, která byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění zohledňující všechny i do budoucna předvídatelné faktory ovlivňující její hodnotu. Do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího

účastník kapitálového trhu

zejména poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, investor na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů, osoby zavázané z těchto cenných papírů, vlastník cenných papírů, emitent a majitel jiného investičního nástroje

účastník soukromého pojištění

pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost

účastník stavebního spoření

ten, kdo se stavební spořitelnou uzavřel smlouvu o stavebním spoření

účel úvěru

účel, ke kterému mají být prostředky z hypotečního úvěru využity (např. koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce)

úhrada za uzavření smlouvy

poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo poplatek za uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru

úmor

pravidelná splátka úvěru

úraz

neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt

úroková sazba

výše úroků, které je klient povinen bance hradit; výše a platnost úrokové sazby se sjednává v úvěrové smlouvě, úroková sazba začíná platit dnem podpisu úvěrové smlouvy

úvěrová smlouva

smlouva uzavřená mezi klientem a bankou, ve které jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran

uzavřený podílový fond

podílový fond, u nějž investiční společnost z majetku podílového fondu neodkupuje zpět podílové listy od podílníků

územní plán obce

plán, který stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce

uznání dluhu

Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení

valná hromada

nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti kolektivní orgán, v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, resp. všichni akcionáři (mimo zákonem stanovených odchylek)

valorizace

zvyšování hodnoty, zhodnocování

valuta

zahraniční měna v hotovostní formě

vázaný účet

účet zřízený bankou na základě smlouvy mezi bankou a stranami konkrétního obchodu za účelem úschovy peněžních prostředků určených pro vypořádání určených platebních závazků vyplývajících z takového obchodu, přičemž uvolnění takových prostředků a jejich výplata z vázaného účtu bankou některé ze stran je podmíněna splněním podmínek dohodnutých s bankou

věcné břemeno

věčné břemeno znamená omezení vlastníka nemovitosti tak, že je povinen něco trpět, činit nebo se něčeho zdržet; věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele

veřejná zakázka

zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 zákona o veřejných zakázkách a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč

veřejné právo

právní normy, které upravují vztahy mezi státem jako nositelem státní moci, a občany (též právnickými osobami)

věřitel

fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob

vidimace

úřední ověřování shody opisu nebo kopie s originální listinou

vinkulace

obecný termín používaný v peněžnictví, nikoliv v zákoně. Představuje formu zástavy ve prospěch věřitele (vinkulace účtu stavebního spoření, vinkulace pojistného plnění, vinkulace životní pojistky atd.).

vinkulace pojistného plnění

opatření klienta, kterým dá pokyn pojišťovně, že v případě škodní události bude hradit pojišťovna přímo bance; banka se následně s klientem dohodne o použití finančních prostředků, např. na rekonstrukci nemovitosti, částečnou nebo úplnou úhradu hypotečního úvěru atd.

vinkulace pojištění

vázání výplaty pojistného plnění na splnění dohodnuté podmínky, nebo neodvolatelný příkaz pojištěného, aby pojistné plnění bylo vyplaceno třetí osobě, zpravidla věřiteli pojištěného

VISA Bussines (Silver)

embosovaná platební karta určená výhradně pro firmy k úhradě výdajů na služebních a obchodních cestách. Mezinárodní karta.

VISA Classic

embosovaná platební karta, použitelná v bankomatech a všech obchodech označených logem VISA. Může být domácí i mezinárodní. Karta pro středně bonitní klientelu.

VISA Electron

elektronická platební karta, použitelná v bankomatech a on-line terminálech. Může být domácí i mezinárodní. Dnes se vydává automaticky k běžným účtům.

VISA Gold Card

embosovaná platební karta pro nejbonitnější klientelu. Pouze mezinárodní. Nabízena s bohatým spektrem doplňkových služeb.

VISA Platinium Card

embosovaná platební karta pro ty nejnáročnější z náročných. Nepřeberné množství doplňkových služeb. U nás zatím velmi exotická karta.

vstupní (prodejní) poplatek

poplatek účtovaný společností při prodeji podílových listů

všeobecné pojistné podmínky

úpravu vymezuje zákon č. 39/2004 Sb., zákon o pojišťovnictví

výluky z pojištění

rizika, které jsou vyňata z pojistného krytí. Některé z nich lze připojistit za zvýšené pojistné. V úrazovém pojištění lze například připojistit jízdu na motocyklu s vyšší kubaturou

vyměřovací základ OSVĆ

vyměřovacím základem pro odvod pojistného je částka, kterou si OSVČ určí, minimálně však 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení; povinnosti OSVČ upravuje zákon 582/1991 Sb.

výstupní poplatek

poplatek účtovaný společností při zpětném odkupu podílových listů

vyšší moc (okolnost vylučující odpovědnost)

překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala

vznik společnosti

obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku

wap bankovnictví

WAP banking je mladší variantou internet bankingu, k internetu se klient připojuje pomocí mobilního telefonu a jeho prostřednictvím ke svému účtu

zajištění úvěru

k zajištění úvěru patří veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splacení pohledávky banky z úvěru. Hypoteční úvěr může být zajištěn např. zástavním právem k financované či jiné nemovitosti, notářským zápisem o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti nebo vinkulací pojistného ve prospěch banky.

zajišťovna

"pojišťovna pojišťoven"; právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky, která provozuje zajišťovací činnost podle tohoto zákona, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla

základna pro výpočet státní podpory

částka, z které je státní podpora v daném roce vypočítána (tvoří ji toho roku vložené vklady a úroky z nich)

základní kapitál

peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti

zákonný zástupce

osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům

založení společnosti

obchodní společnost je založena okamžikem podpisu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

zánik společnosti

společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku

zaplacená smlouva o stavebním spoření

smlouva, která je zavedená v počítači a úhrada za uzavření smlouvy je zcela zaplacena (úhrada za vedení účtu nemusí být uhrazena, a přesto je smlouva považována za zaplacenou).

zaručený šekový systém

zaručený šekový systém (ZŠS) byl založen na počátku devadesátých let tuzemskými bankami po vzoru systému Eurocheque. Cílem ZŠS bylo rozšířit možnosti bezhotovostního placení v době kdy nabídka platebních karet u nás byla velice omezená

záruka

odpovědnost prodávajícího za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím

zástava

majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu

zástavce

zástavcem je vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru. Zástavce podepisuje zástavní smlouvu a návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí

zástavní hodnota nemovitosti

hodnota nemovitosti stanovená bankou na základě odhadu nemovitosti dodaného odhadcem

zástavní právo

pokud je dávána nemovitost do zástavy, má spořitelna právo při neplnění s klientem smluvně sjednaných podmínek dle zástavní smlouvy objekt prodat. Váže se vždy k nemovitosti nebo k pohledávce. Trvá do doby, dokud nemovitost nezanikne nebo dokud pohledávka nebude uhrazena, potom zástavní právo zaniká (o vymazání zástavního práva z katastru nemovitostí se musí vždy požádat)

zástavní právo k nemovitosti

zajišťuje pohledávku z hypotečního úvěru, v případě neplnění podmínek ze strany klienta je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení pohledávek ze zastavené nemovitosti

zástavní právo k pohledávce ze životního pojištění

zajišťuje pohledávku z hypotečního úvěru, v případě neplnění podmínek ze strany klienta je zástavní věřitel (banka) oprávněn domáhat se uspokojení pohledávek ze zástavy pohledávky pojistného plnění ze životního pojištění

zástavní smlouva

smlouva, kterou mezi sebou uzavírají zástavce a věřitel. Pro klienta pojišťovny je to smlouva uzavřená mezi pojištěným jako zástavcem a finanční institucí nebo věřitelem, fyzickou osobou, kterou se zřizuje zástavní právo k nároku (pohledávce) pojištěného na pojistné plnění z pojistné smlouvy

zástavní věřitel

věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu

zatímní list

zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs

zprostředkovatel

fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu

zproštění od placení pojistného

zvláštní pojistné podmínky připojištění zproštění od placení pojistného stanoví, za jakých podmínek je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Tento nárok je podmíněn přiznáním plné invalidity podle definice uvedené v pojistných podmínkách

ZTP

zvlášť těžké postižení

ZTP/P

zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce

zůstatek na účtu stavebního spoření

vklady + úroky z vkladů + státní podpora + úroky ze státní podpory - poplatky

zůstavitel

ten, po němž se dědí

žádost o úvěr

formulář banky, který slouží k získání potřebných údajů o žadateli nebo žadatelích o úvěr a o financovaném záměru

životní pojištění

životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta


 
MENU
 
PŘIHLÁŠENÍ


nahoru pix (1K) 2024 © Asociace finančních poradců | mapa stránek | odkazy | webdesign