Hlavní menu

Produkty

Investiční životní pojištění

zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů , kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit.

Kapitálové životní pojištění

zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití . Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM ).

Rizikové životní pojištění

zahrnuje pojištění pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění (produkt neobsahuje spořící složku).

Důchodové pojištění

zahrnuje pojištění pro případ dožití, kdy se pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo ve formě jednorázového plnění. Sjednaná pojistná částka je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM).

Universální (flexibilní) životní pojištění

zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného.

Svatební pojištění

zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení ).

Úrazové pojištění

může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.

Majetkové pojištění

lze rozdělit na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jako je byt, rodinný dům chata, chalupa a další budovy.

Pojištění právní ochrany

pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

Pojištění odpovědnosti za škodu

poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde je pojištěný povinen zabezpečovat jeho úklid, při vzniku škody způsobené zaměstnavateli atd. Ochrana je poskytována tak že pojišťovna za pojištěného poškozenému subjektu náhradu škody uhradí.

Penzijní připojištění

je způsob spoření, u kterého lze čerpat velice výhodný státní příspěvek a daňové úlevy, pokud klient spoří alespoň určitou minimální dobu (tzv. pojistná doba) a nezačne peníze vybírat dříve než v 60. roce života.

Dluhopisy

představují půjčky firmám, vládám, městům nebo regionálním celkům. Existuje řada různých typů a pojmenování dluhopisů (pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy, …), mnohé z nich mají jen cizojazyčné pojmenování. Od úvěrů se liší tím, že mají (zákonnou) podobu cenného papíru.

Podílové listy

Chcete-li investovat, nemusíte se nutně sami rozhodovat, jaké konkrétní cenné papíry je vhodné nakoupit, ale můžete využít možností, které nabízí kolektivní investování. Jeho nejběžnějším typem jsou otevřené podílové fondy. Ty shromaždují peníze od investorů, za které pak profesionální správce nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry na kapitálovém a peněžním trhu. Investor získává svůj podíl nákupem podílových listů. Počet podílových listů představuje jeho podíl na majetku fondu.

Akcie

Nákupem akcie se stáváte spolumajitelem společnosti a získáváte z toho vyplývající práva (právo na podíl ze zisku tj. dividendu, ale i další práva - např. hlasovací, které však drobný investor, s ohledem na zanedbatelný hlasovací podíl, příliš nevyužije). Zřídka je nakoupíte přímo od společnosti v době, kdy začíná vyvíjet činnost, většinou je můžete koupit až po té, co jsou uvedeny na regulovaný trh.

Stavební spoření

je finanční produkt, který v sobě zahrnuje dvě na sebe navazujících fáze. Období spořící, kdy klient spoří, ukládá většinou pravidelně určité částky na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje (při splnění stanovených podmínek) státní podporu. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spoření jsou úročeny. Období úvěrové, když klient požádá o úvěr. Pokud splní podmínky, je mu poskytnut výhodný úvěr ze stavebního spoření na bytové potřeby.

Spotřebitelské úvěry

jsou úvěry, které obchodní banky (a nebankovní splátkové společnosti) poskytují občanům k financování jejich osobních potřeb, k nákupu spotřebního zboží nebo k financování různých služeb (jako jsou např. školné nebo dovolená).

Hypoteční úvěr

je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, a to i rozestavěné resp. nedokončené. Toto zástavní právo musí být zapsáno v katastru nemovitostí. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Leasing

je jedním z finančních produktů, který byl vyvinut a je masově využíván v tržních ekonomikách. Slouží jak k naplňování investičních záměrů, tak spotřebitelských potřeb s využitím cizích zdrojů. Zdomácněl v nabídce většiny finančních institucí a je součástí finančního trhu všech vyspělých ekonomik. Významně se podílí na financování investic (u nás jedné pětiny) i potřeb domácností. Pro zájemce o financování spotřebitelských záměrů může být leasing výhodným finančním nástrojem především díky své dostupnosti, pružnosti a výhodným doprovodným službám.


 
MENU
 
PŘIHLÁŠENÍ


nahoru pix (1K) 2024 © Asociace finančních poradců | mapa stránek | odkazy | webdesign